วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำิพิพากษาฎีกาที่ 11417/2553


11417/2553    ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่อายัดจำนวน  

15,875,688.13 บาท  ผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้นตรวจคำร้องขอ

แล้วสั่งว่า “กรณีการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ทึ่ยึดมีได้เฉพาะตาม ป.วิ.พ. 

มาตรา 288 ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ที่ต้องมีการนำออกขายทอด

ตลาด ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องขอเพิกถอนให้ปล่อยทรัพย์ที่อายัด ไม่

รับคำร้อง คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด”  เป็นการวินิจฉัยอำนาจในการยื่นคำ

ร้องขอของผู้ร้องว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมาย อันเป็นการวินิจฉัยใน

ประเด็นแห่งคดีตามความหมายแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 131 (2) แล้ว ซึ่งมี

ผลเป็นการพิพากษายกคำร้องขอของผู้ร้องทันที โดยมิได้มีคำสั่งรับคำ

ร้องขอของผู้ร้องไว้ก่อน กรณีมิใช่เรื่องที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับหรือคืนคำ

คู่ความตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 18  เมื่อปรากฏว่าในการสั่ง

คำร้องขอของศาลชั้นต้นมีผู้พิพากษาคนเดียวตรวจคำร้องขอแล้วมีคำ

สั่งยกคำร้องขอ  จึงเป็นการไม่ชอบด้วย              พระธรรมนูญศาล

ยุติธรรม มาตรา 24 (2) เพราะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี 

ซึ่งต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอำนาจ

พิจารณาพิพากษาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 26

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น