วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่7297/2545


7297/2545    โจทก์ฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท แม้ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์จะมีคำขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยที่ออกทับที่ดินของโจทก์ และให้ขับไล่จำเลยอันเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ก็ตาม แต่เมื่อจำเลยให้การต่อสู้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท  จึงเห็นได้ว่าทั้งตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยเป็นเรื่องที่โจทก์จำเลยโต้เถียงแย่งสิทธิครอบครองหรือความเป็นเจ้าของกันในที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นประเด็นหลัก  ดังนั้น ตามคำฟ้องของโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์และขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทนั้น จึงเป็นผลอันเนื่องมาจากว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ คำขอท้ายฟ้องโจทก์จึงเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ที่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคแรก คดีนี้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์  เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทราคา 210,000 บาท ย่อมเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 , 25 (4)

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2555 19:14

  แต๋ว มีความประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลว่า ตนเป็นเจ้าของที่ดินราคา 250,000 บาท ตั้งอยู่ในเขตศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขตศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ติ๋ม บุกรุกเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าว ขอให้ขับไล่ติ๋มออกจากที่ดิน

  ดังนี้ หากท่านเป็นทนายความให้แต๋ว ท่านจะฟ้องคดีนี้ต่อศาลใด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ข้อเท็จจริงน้อยไปครับ โดยรูปคดีก็คือจะฟ้องขับไล่ให้ติ๋มออกไป โดยอ้างว่าติ๋มกระทำละเมิดบุกรุกที่ดินของแต๋ว แต่ไม่มีข้อเท็จจริงว่าติ๋มได้ให้การว่าอย่างไร ให้การต่อสู้อ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่ โดยเบื้องต้นก็ต้องฟ้องต่อศาลจังหวัดก่อนครับ เพราะเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ แม้ราคาที่ดินจะมีราคาไม่เกิน3แสนบาท ก็ไม่ใช่คดีมีทุนทรัพย์ที่ต้องฟ้องต่อศาลแขวง แล้วเมื่อฟ้องต่อศาลจังหวัดแล้ว หากติ๋มต่อสู้ว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตน ก็จะกลายเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน3แสนบาท ศาลจังหวัดก็ต้องโอนคดีไปยังศาลแขวงต่อไป

   ลบ