วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7651/2552


7651/2552   โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 326,328   ซึ่งตามมาตรา 328 มีระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลช้นต้น ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 26   แม้โจทก์จะขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 326 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ที่ผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 25(5) มาด้วยก็ตาม   แต่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดเพียวกรรมเดียวต่อศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลจังหวัด  องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีนี้จึงต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนตามมาตรา 26 ดังกล่าว  การที่ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีนี้แล้วพิพากษาโดยผู้พิพากษาคนเดียวเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี  จึงเป็นการไม่ชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 25(5) และมาตรา 26
 http://deka-by-mrt.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น