วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6555/2551


6555/2551   ข้อสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและคำขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของบัญชี  ชื่อบัญชีและตัวอย่างลายมือชื่อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 มีว่า  การสั่งจ่ายเช็คต้องลงลายมือชื่อสั่งจ่ายโดย  ว. และ  ค.  จำเลยที่ 1 หรือ  ส. ร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราบริษัทโจทก์เป็นสำคัญตามบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและตราประทับ  เมื่อปรากฎว่าลายมือชื่อ  ว. ในเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อปลอม เช็คพิพาทจึงเป็นอันใช้ไม่ได้เลย เพราะมีแต่เฉพาะจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายแต่ผู้เดียว  การที่จำเลยที่ 2 จ่ายเงินตามเช็คพิพาทย่อมไม่ทำให้เช็คนั้นหลุดพ้น  และยังเป็นการผิดสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าวด้วย  จำเลยที่ 1 เป็นเพียงกรรมการของโจทก์มิได้เป็นกรรมการผู้จัดการของโจทก์  การที่จำเลยที่ 1 นำเช็คพิพาทไปที่ธนาคารจำเลยที่ 2 เพื่อนำเช็คพิพาทไปเบิกถอนจากบัญชีของโจทก์  ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำการแทนโจทก์ในการยืนยันต่อจำเลยที่ 2 ว่า ลายมือชื่อในเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของ  ว.  และฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนร่วมรู้เห็นในการปลอมลายมือชื่อ  ว.   โจทก์จึงมิใช่ผู้อยู่ในฐานเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมเป็นข้อต่อสู้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1008 วรรคหนึ่ง
                  จำเลยที่ 2 เป็นธนาคารผู้รับฝากเงินเป็นอาชีพโดยหวังผลประโยชน์ในบำเหน็จค่าฝากหรือการนำเงินของผู้ฝากไปแสวงหาประโยชน์ ย่อมมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องใช้ความระมัดระวังและความรู้ความชำนาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของลูกค้ามากกว่าคนธรรมดา  ทั้งโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  การจ่ายเงินในเช็คมีจำนวนเงินสูงถึง 3,000,000 บาท แก่ผู้ถือโดยไม่ระบุชื่อผู้รับเงินและไม่ขีดคร่อมเช็คดังกล่าวย่อมเป็นพิรุธอยู่แล้ว  จำเลยที่ 1 ผู้ร่วมสั่งจ่ายยังนำเงินที่ได้จากการสั่งจ่ายเช็คมาเข้าบัญชีออมทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่เปิดไว้กับจำเลยที่ 2 ยิ่งเป็นพิรุธมากขึ้น   หากจำเลยที่ 2 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยละเอียดรอบคอบตรวจลายมือชื่อในเช็คพิพาทตามสมควร ก็จะต้องทราบได้ว่าลายมือชื่อ  ว. ในเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อปลอม   การที่จำเลยที่ 2 จ่ายเงินตามเช็คพิพาท เหตุแห่งความเสียหายในเรื่องนี้เกิดจากการปลอมลายมือชื่อของ  ว. กรรมการผู้จัดการของโจทก์ และจำเลยที่ 2 ไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจลายมือชื่อดังกล่าว   แม้โจทก์จะเก็บรักษาสมุดเช็คและตราสำคัญของบริษัทไว้อย่างดี  จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการของโจทก์ด้วยก็มีหน้าที่ลงลายมือชื่อร่วมกับ  ว. กรรมการผู้จัดการของโจทก์  จำเลยที่ 1 ก็อาจปลอมลายมือชื่อ  ว.ได้อยู่ดี  การเก็บรักษาสมุดเช็คและตราประทับจึงไม่ใช่ผลโดยตรงที่จะให้บังเกิดการปลอมลายมือชื่อในเช็คแล้วนำไปขึ้นเงินได้สำเร็จ  การที่จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อแท้จริงในเช็คพิพาทและนำไปเบิกถอนเงินจากจำเลยที่ 2 ด้วยตนเอง  แต่เมื่อลายมือชื่อ  ว. ในเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อปลอม  จึงไม่ทำให้โจทก์อยู่ในฐานเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมของ  ว. กรรมการผู้จัดการโจทก์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น