วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
--------------------------------------
         ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบ ตามความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามความในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
           
           ๑. ขอรับใบสมัครสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ดังนี้
              ๑.๑ ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงาน
ศาลยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A ชั้น ๕ ) ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
   ๑.๒ ขอรับทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม www.ojc.coj.go.th/exam โดยให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนขอรับใบสมัครพร้อมระบุวันสมัครจึงสามารถนำใบสมัครที่ดาวน์โหลดไปสมัครสอบตามวันที่ได้ระบุไว้
           ๒.ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบตามแบบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ด้วยตนเองพร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ยื่นใบสมัครที่สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A ชั้น ๕) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
        ๓. ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๕๐๐ บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยให้นำใบเสร็จการชำระเงินยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
          ๔.กรณีผู้สมัครไม่ได้ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป นับแต่วันสมัครครั้งหลังสุดถึงวันที่ยื่นใบสมัครครั้งใหม่ ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัครสอบใหม่
           ๕. เมื่อสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ตรวจรับใบสมัครไว้แล้ว จะได้จัดให้คณะกรรมการแพทย์ซึ่ง ก.ต. แต่งตั้ง ตรวจร่างกายและจิตใจของผู้สมัครสอบคัดเลือก ตามมาตรา ๒๖ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในวันและเวลาที่กำหนด โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าตรวจร่างกายและจิตใจ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่คณะกรรมการแพทย์ สำหรับผู้สมัครที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเคยประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนอาจขอใช้ผลการตรวจร่างกายและจิตใจและการตรวจสอบประวัติและความประพฤติในการสอบครั้งก่อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศรายชื่อถึงวันยื่นใบสมัครครั้งใหม่ โดยให้ผู้สมัครยื่นแบบคำขอใช้ผลการตรวจสอบคุณสมบัติครั้งก่อนพร้อมใบสมัครในวันสมัครสอบ
            ๖.เมื่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จแล้ว จะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม www.ojc.coj.go.th
            ๗. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่จะจัดการให้ทราบประกาศดังกล่าวข้างต้น
ด้วยตนเองจะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ วายุภาพ
(นายไพโรจน์ วายุภาพ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
          
          สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) กรกฤช ตันติจารุภัทร์
(นายกรกฤช ตันติจารุภัทร์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียดในการชำระเงินค่าสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
(แนบท้ายประกาศ ก.ต. เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
 
ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัคร
 ๑. เข้าเว็บไซต์ http://www.ojc.coj.go.th/exam/
 ๒. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
 ๓. นำแบบฟอร์มตามข้อ ๒ ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๕๐๐ บาท ได้ที่
 บริษัท มหาชน จำกัด ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ค่าธรรมเนียมการรับชำระค่าสมัครสอบ
 ของธนาคาร ๓๐ บาท)
 ๔. นำใบเสร็จการชำระเงินและแบบข้อมูลผู้สมัคร (แบบ ผช.(ญ)) ไปยื่นสมัครสอบพร้อมใบ
 สมัครในวันสมัครตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น