วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2089/2554


2089/2554     ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาลงโทษจำเลยที่  2 ที่ 3 และที่ 5  แต่ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวไปฝึกอบรม  อันเป็นการกำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104 (2)  ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหารอการลงโทษตามมาตรา  124 ประกอบมาตรา  121 และไม่มีบทบัญญัติใดให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวหรือผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาอนุญาตให้ฎีกาได้ แม้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นจะเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกาก็ตาม  เมื่อฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 เพียงแต่คัดค้านการกำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 5 จึงไม่อาจอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา 6  ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น