วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ท.442/2551

ท.442/2551   ตาม ป.วิ.พ.มาตา 27 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ฯลฯ    คำว่า "ศาล" ในมาตรานี้เป็นคำกลางๆ มิใช่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะเดิม 
                         การจ่ายสำนวนคดีต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 32 วรรคหนึ่ง  ซึ่งไม่จำต้องจ่ายสำนวนคดีขอให้ปล่อยชั่วคราวให้ผู้พิพากษาองค์คณะเดิมเป็นผู้สั่ง
 http://deka-by-mrt.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น