วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7432/2551


7432/2551   การพิจารณาสั่งคำร้องขอให้พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่   ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตหรือยกคำร้องก็ตาม   หาใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีไม่   ศาลชั้นต้นโดยผู้พิพากษาคนเดียวจึงมีอำนาจพิจารณาสั่งได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 25(1)  

[อาจารย์ ธานิศ เกศวพิทักษ์ อธิบายฎีกานี้ไว้ดังนี้   "ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 156/1 ที่แก้ไขใหม่ได้ยกเลิกหลักการตามมาตรา 156 วรรคสี่ เดิม  ข้อกฎหมายตามฎีกาที่ 7432/51 นี้ จึงไม่มีโอกาสใช้ได้อีกต่อไป   แต่บรรทัดฐานตามคำพิพากษาฎีกานี้คงนำไปปรับใช้ได้แก่กรณีตามมาตรา 156/1  กล่าวคือ  การพิจารณาสั่งคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 156/1 ไม่ว่าจะสั่งอย่างไร หาใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีไม่  ดังนั้น ศาลชั้นต้นโดยผู้พิพากษาคนเดียวย่อมมีอำนาจพิจารณาสั่งได้ตามมาตรา 25(1) เช่นกัน  " ]
 http://deka-by-mrt.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น