วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8/2543(คป)(ยช)


8/2544 (คป) (ยช)    คดีครอบครัวตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 11 (3) มีความหมายว่า คดีที่เกี่ยวด้วยการสมรส รวมทั้งสิทธิและหน้าที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา บิดามารดาและบุตรไม่ว่าในทางใด ๆ ซึ่งพิพาทกันตาม ป.พ.พ. บรรพ 5 ทั้งหมด รวมทั้งคดีที่เกี่ยวด้วยสถานะและความสามารถของบุคคลอันเกี่ยวกับครอบครัวหรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ ในบรรพ 1  มาตรา 21 ถึง 28 , 32, 43 และ 44  และในบรรพ  6 มาตรา  1610,  1611, 1687 และ  1692 การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งแสดงว่า อ. มารดาเป็นคนสาบสูญอันจะต้องบังคับตาม  ป.พ.พ. มาตรา 61 ถึง  64  จึงไม่ใช่คดีครอบครัวและไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น