วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่9973/2553


9973/2553   โจทก์ที่  1 กับจำเลยที่  1 ยังมีคดีความกันที่ศาลชั้นต้นในเรื่องสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ว่าฝ่ายใดมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทดีกว่ากัน  เมื่อทั้งสองฝ่ายยังโต้เถียงการครอบครองกันอยู่ การที่จำเลยที่ 1 ให้ชาวบ้านเข้าไปในที่ดินพิพาทเพื่อตัดต้นยูคาลิปตัส  จึงเป็นการเข้าใจโดยสุจริตว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1  การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานบุกรุก(ม.365)
                   ส่วนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นั้น แม้โจทก์ที่ 1 จะอ้างว่าต้นยูคาลิปตัสที่จำเลยที่ 1ใช้ให้ชาวบ้านเข้าไปตัดฟันนั้น โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ปลูกก็ตาม  แต่ต้นยูคาลิปตัสเป็นไม้ยืนต้นจึงเป็นส่วนควบของที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง และตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่พิพาท  ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ประธานตาม ป.พ.พ.มาตรา 144 วรรคสอง เมื่อโจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ยังโต้เถียงกรรมสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทกันอยู่เท่ากับว่าโจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ยังโต้เถียงกรรมสิทธิของต้นยูคาลิปตัสซึ่งปลูกอยู่ในที่พิพาท การที่จำเลยที่ 1 ใช้ให้ชาวบ้านเข้าไปตัดฟันต้นยูคาลิปตัส พฤติการณ์จึงมีเหตุอันสมควรให้จำเลยที่ 1 เข้าใจโดยสุจริตว่าต้นยูคาลิปตัสดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 1 เช่นกัน  การกระทำของจำเลยที่  1  จึงไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์(ม.358)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น