วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาฎีกาที่10013/2553


10013/2553   จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ร่วมมีหน้าที่เก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของโจทก์ร่วม และมีหน้าที่นำเงินสดหรือเช็คที่ลูกค้าของโจทก์ร่วมชำระค่าสินค้าให้โจทก์ร่วมไปเข้าบัญชีของโจทก์ร่วมที่ธนาคาร แต่จำเลยกลับนำเช็คที่ได้รับซึ่งระบุชื่อโจทก์ร่วมเป็นผู้รับเงินแต่มิได้ขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือออกไปเบิกเงินจากธนาคารแล้วเบียดบังเอาเงินค่าสินค้านั้นเป็นของตนเองโดยทุจริต โดยนำเอกสารหลักฐานอื่น เช่น นำเงินสดที่ลูกค้าชำระเป็นค่าสินค้าในครั้งอื่นหรือเช็คที่ลูกค้าชำระเป็นค่าสินค้าในครั้งอื่นซึ่งอาจเป็นลูกค้ารายเดียวกันหรือต่างรายกัน ที่มีการเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คนั้นแล้ว  มาลงรายการในใบเสร็จรับเงินที่ออกให้แก่ลูกค้าแล้วส่งเป็นหลักฐานต่อโจทก์ร่วมว่าได้มีการนำเงินเข้าบัญชีของโจทก์ร่วมในครั้งนั้นแล้ว อันเป็นความเท็จ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น