วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8914/2551


8914/2551   ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลจังหวัดต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 26  การที่ผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนคำร้อง   ศาลชั้นต้นโดยผู้พิพากษาคนเดียวมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องที่ร้องขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบ โดยฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลย ย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 24(2)และมาตรา 26   เนื่องจากการพิจารณาคดีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวที่จะออกคำสั่งได้ตามมาตรา 25  จึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยยกคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นขึ้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา166 ประกอบมาตรา 181 ต้องให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้ถูกต้องเสียก่อน

[อาจารย์ ธานิศ เกศวพิทักษ์  มีความเห็นกับคำพิพากษาฎีกานี้ดังนี้   "คดีนี้เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 , 160ทวิ  ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ  จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 25(5)  แม้โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลจังหวัด  ผู้พิพากษาคนเดียวของศาลจังหวัดก็เป็นองค์คณะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้   เพราะระบบองค์คณะตามมาตรา 26 อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 25    เมื่อคดีอาญาที่เป็นมูลให้ศาลพิพากษาริบของกลาง ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาได้  คำร้องขอคืนของกลางในคดีเช่นว่านี้ก็น่าที่จะอยู่ในอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวตามมาตรา 25(5) เช่นกัน" ]
 http://deka-by-mrt.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น