วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 ,พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 สามารถค้นหาคำพิพากษาฎีกาภายใน 1o ปี หลังสุดได้แล้วครับ จะเร่งเพิ่มวิชาต่อไปให้เสร็จตามมาเรื่อยๆครับ

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา

จำหน่ายเอกสารรวมคำพิพากษาฎีกา 10 ปี ล่าสุด แยกเป็นรายวิชา
www.lawbooks-by-mrt.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ยช.8/2545


ยช.8/2545    การที่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ล. ผู้ตายฟ้องจำเลยซึ่งเป็นภริยาของ  ล. ให้ส่งมอบทรัพย์สิน โดยอ้างว่าเป็นสินสมรสระหว่าง ล. กับจำเลย  จึงเป็นคดีที่เกี่ยวด้วยสินสมรสซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5  มาตรา 1474  และแม้ว่ากรณีที่ ล. เป็นผู้สมรสแล้ว  การคิดส่วนแบ่งและแบ่งปันทรัพย์สินระหว่าง ล. กับ จำเลยคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น  จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 1625 อันเป็นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  6  ว่าด้วยมรดก แต่มาตรา  1625 (1) ก็บัญญัติว่า  ในเรื่องส่วนแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการหย่าโดยการยินยอมของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะต้องอยู่ในบังคับมาตรา 1513 ถึงมาตรา  1517 เดิม ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ  5 ว่าด้วยครอบครัว  จึงเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจดตังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534  มาตรา 11 (3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น